“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการต่างๆ

โครงการต่างๆ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ อาสาสมัคร อีกทั้งยังผสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศทั่วทุกภูมิภาค เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อถวายงานสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ในอันที่จะส่งเสริมสุขภาพพลานามัยประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปราศจากโรคภัย ผ่านกิจกรรมรณรงค์โครงการต่างๆ ดังนี้

“ ด้วยความเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

 7378
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์