“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เริ่มโครงการ

เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔หลักการและเหตุผล

     โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ภายใต้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ร่วมมือกับ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำ " โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน " โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนไทยได้ทราบและสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงที และปลอดภัย ตลอด ๑๓ ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๓ ประชาชนไทยได้ทราบ และรู้ถึงวิธีปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพิ่มมากยิ่งขึ้น และซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและปลื้มใจเป็นที่สุดเมื่อประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำไปช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตได้จริง นับเป็นสิ่งดีงามที่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เล็งเห็นว่าการช่วยชีวิตคนนั้นเป็นบุญกุศลอย่างสูงสุด หากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้นาความรู้ที่ได้รับไปช่วยชีวิตคนเพียง ๑ - ๒ คน ก็ถือได้ว่าเป็นการถวายพระราชกุศลอย่างล้ำเลิศ ทั้งเป็นความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจของทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการ และในปี ๒๕๖๓ โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการต่อเนื่องคือ โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ปี ๒๕๖๔

     และตั้งแต่ในปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบันมูลนิธิหัวใจฯ ได้จัดทำการผลิตหุ่นฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปมีชื่อว่า หุ่น "คุณสมชาย" สำหรับการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เป็นหุ่นที่พกพาสะดวก ราคาถูก เหมาะในการนำมาใช้ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทั่วไป เพราะช่วยให้การฝึกปฏิบัติทำได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นเหมือนกับการได้ปฏิบัติกับบุคคลจริงๆ โดยทางมูลนิธิฯ จะนำหุ่น "คุณสมชาย" ไปจัดฝึกอบรมฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือหากมีผู้ใดสนใจต้องการมีไว้เพื่อฝึกคนภายในครอบครัว หรือฝึกบุคลากรในหน่วยงานเอง ก็สามารถทำได้ เพราะในชุดหุ่น " สมชาย " จะมีหนังสือคู่มือการฝึกฯ และ DVD ช่วยสอนรวมอยู่ด้วย ซึ่งง่ายต่อการฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์

     เผยแพร่ให้ประชาชนไทยได้รู้จักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( BLS ) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( AED ) มากยิ่งขึ้น และสามารถทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างมีทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานของคณะกรรมการมาตราฐานการช่วยชีวิต ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตกับบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน อีกทั้งจัดทำการผลิต หุ่น “สมชาย” สำหรับการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาในนามของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ สามารถรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดทำ หุ่น "สมชาย" ในราคาที่ถูกให้กับเครือข่ายผู้ฝึกอบรมฯ จากทางมูลนิธิหัวใจฯ อาทิเช่น โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงาน บริษัททั้งภาครัฐ และเอกชน ฯลฯ เพื่อไว้ประจำในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง และฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรของตนเอง ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานบุคลากรให้กับหน่วยงานนั้นๆ และเพื่อใช้ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ให้รู้จักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายที่ตั้งไว้

  1. ฝึกอบรมประชาชนทั่วไป ให้รู้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานร่วม กับ หุ่น "สมชาย" ได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพราะได้ฝึกกับหุ่นซึ่งใกล้เคียงกับปฏิบัติในบุคคลจริงๆ

  2. ฝึกอบรมให้ประชาชนได้รู้จักและสามารถใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( AED ) ได้อย่างถูกต้อง

  3. กระตุ้นเตือนให้ประชาชนไทยได้รู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้น

  4. รับบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดทำหุ่น "สมชาย" เพื่อการฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ที่สนใจ และมีหุ่น "สมชาย" มีไว้ประจำหน่วยงานของตนเอง หรือจะมีไว้เพื่อฝึกปฏิบัติภายในครอบครัวก็สามารถทำได้ เพราะในชุด หุ่น "สมชาย" จะมีหนังสือคู่มือการฝึกฯ และ DVD ช่วยสอนรวมอยู่ด้วย ซึ่งง่ายต่อการปฏิบัติด้วยตนเอง ทาให้ได้มีการทบทวนในความรู้ และเมื่อประสบเหตุการณ์จริงก็จะสามารถช่วยได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. กระตุ้นเตือนให้ประชาชนไทยตระหนักรู้และเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

  2. สร้างกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล

  3. มีเงินบริจาคในการผลิต หุ่น "สมชาย" เพื่อมาสนับสนุนโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการฝึกอบม CPR ปี 64 หน่วยงานต่างๆ

 8736
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์