“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

รายพระนาม และรายนามคณะกรรมการบริหาร

รายพระนาม และรายนามคณะกรรมการบริหาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

คุณวัลลภ เจียรวนนท์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

เลขาธิการ

คุณธัญญา สุรัสวดี

เหรัญญิก

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.อาณัติ อาภาภิรม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณนิคม ไวยรัชพานิช

ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์

คุณเดชา ตุวานนท์

ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์

พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม

กรรมการ
ประธานโครงการอาหารไทยหัวใจดี

พล.อ.นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ

กรรมการ
ประธานโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ

พล.อ.นพ.ประสาท เหล่าถาวร

กรรมการ
ประธานโครงการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

กรรมการ
ประธานโครงการสื่อสารองค์กร

คุณสนั่น อังอุบลกุล

กรรมการ

คุณนพมาศ ไวยรัชพานิช

กรรมการ

คุณรัชดา บุลยเลิศ

กรรมการ

คุณวีรวรรณ เรืองนิวัติศัย

กรรมการ

นายแพทย์ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี

กรรมการ

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์

กรรมการ

ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

กรรมการ

นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี

กรรมการ

คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ

ดร. ธาริษา วัฒนเกส

กรรมการ

พล.อ.นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

กรรมการ

นายแพทย์วรรณะ อูนากูล

กรรมการ

คุณณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

คุณศิลปสวย รวีแสงสูรย์

กรรมการ

 673
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์