“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

รายพระนาม และรายนามคณะกรรมการบริหาร

รายพระนาม และรายนามคณะกรรมการบริหาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

รองประธานคนที่ 1

คุณสนั่น อังอุบลกุล

รองประธานคนที่ 2

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

เลขาธิการ

คุณธัญญา สุรัสวดี

เหรัญญิก

ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์

ที่ปรึกษา

คุณนิคม ไวยรัชพานิช

ที่ปรึกษา

ดร.อาณัติ อาภาภิรม

ที่ปรึกษา

ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ

ที่ปรึกษา

คุณเดชา ตุลานันท์

ที่ปรึกษา

พล.อ.นพ.ประสาท เหล่าถาวร

กรรมการ
ประธานโครงการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

กรรมการ
ประธานโครงการสื่อสารองค์กร

รศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์

กรรมการ
ประธานโครงการอาหารไทยหัวใจดี

คุณนพมาศ ไวยรัชพานิช

ประธานโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ

พล.อ.นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ

กรรมการ

นายแพทย์ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี

กรรมการ

นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี

กรรมการ

รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

กรรมการ

พล.อ.นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

กรรมการ

คุณรัชดา บุลยเลิศ

กรรมการ

คุณวีรวรรณ เรืองนิวัติศัย

กรรมการ

ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

กรรมการ

ดร. ธาริษา วัฒนเกส

กรรมการ

คุณณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

พญ.คุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน์

กรรมการ

คุณจิรัฏฐ์ สุวรรณสภาพ

กรรมการ

 3136
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์