“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
 • หน้าแรก

 • รู้จักมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

เกี่ยวกับเรา

 • หน้าแรก

 • รู้จักมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

เกี่ยวกับเรามูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือกำเนิดจากความคิดริเริ่มของสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยตระหนักถึงภาระรับผิดชอบต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (พระยศในขณะนั้น) ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 จวบจนปัจจุบัน ทรงเสด็จเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อทรงรับการกราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

ด้วยเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปราศจากโรคภัย ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดจนอาสาสมัคร ต่างถวายงานสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการบริหารฯ “ ด้วยความเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

พันธกิจ

 • ส่งเสริม และปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและรักษาโรคหัวใจและโรคอื่นอันจะนำอันตรายหรือความพิการมาสู่หัวใจแก่ประชาชน
 • ส่งเสริม เผยแพร่ อบรม เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ แก่แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหัวใจ
 • ส่งเสริมและให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับหัวใจ โรคหัวใจ การป้องกันและรักษาโรคหัวใจ
 • ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือผู้ป่วยโรคอื่นๆ ซึ่งจะทำให้หัวใจพิการให้ได้เข้ารับการรักษาตามความเหมาะสม
 • ร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันอื่นทั้งในและนอกประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ และเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง

อาคารสำนักงานใหม่ ชั้น ๑๑

 • อาคารสำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เดิมตั้งอยู่ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระบารมี๕๐ปี มีพื้นที่ ๕๐ ตรม. ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ต้องขอเช่าช่วงสำนักงานอื่นเพื่อทำงานและเก็บเอกสาร ต่อมาได้รับการจัดสรรพื้นที่สำนักงานใหม่ ชั้น ๑๑ ขนาดพื้นที่ ๑๙๐ ตรม.
 • สำนักงานใหม่ประกอบด้วย ห้องประชุม ๒๐ ที่นั่ง ห้องทำงานและรับรองกรรมการบริหาร ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ห้องเก็บของ Waiting Area และ Pantry

อาคารสำนักงานใหม่ ชั้น ๑๑ พื้นที่ ๑๙๐ ตารางเมตร

 6277
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์