“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการหัวใจสัญจร

โครงการหัวใจสัญจร

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดโครงการหัวใจสัญจร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับแพทย์ และพยาบาลในการตรวจวินิจฉัย โดยมูลนิธิฯ จะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ และหลอดเลือดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมทั้งเครื่องตรวจ Echo ลงพื้นที่ไปในจังหวัดที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจตามภูมิภาคต่างๆ

 2021
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์