“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการผ่าตัดหัวใจ

โครงการผ่าตัดหัวใจ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้ที่รอคิวผ่าตัดให้ได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นโดยให้มีการผ่าตัดนอกเวลาราชการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ออกค่าใช้จ่ายให้แก่ทีมผ่าตัดเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อราย ๓๐๐ ราย โดยมีโรงพยาบาลจากทั่วประเทศส่งผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ

 3824
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์