“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

กิจกรรมวันหัวใจโลก

กิจกรรมวันหัวใจโลก

วันหัวใจโลก ในวันที่ ๒๙ กันยายน ของทุกปีเป็นวันหัวใจโลก มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์หัวใจโลก และภาคีต่างๆทั่วประเทศ จัดงานวันหัวใจโลก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเพื่อปลอดจากการเป็นโรคหัวใจ

 2102
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์