“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการอาหารไทยหัวใจดี

โครงการอาหารไทยหัวใจดี

Thai Food Good Heart เป็นโครงการบริการสาธารณะด้านการป้องกันอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด ภายใต้การอำนวยการของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ให้กับ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านเกณฑ์ โดยเน้นลดหวาน มัน เค็มและมี ใยอาหารสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของหลายหน่วยงานในการลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุการตาย 1 ใน 3 ลำดับแรกของคนไทย

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาตติดตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ" มีอยู่ 5 กลุ่ม คือ

1.ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ พิจารณาใยอาหารและปริมาณเกลือและไขมันไม่สูงเกินกำหนด
2.อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ พิจารณาปริมาณไขมัน สัดส่วนชนิดของไขมัน และเกลือไม่มากเกินไป
3.นมและผลิตภัณฑ์นม พิจารณาระดับไขมันและสัดส่วนของไขมันที่เหมาะสมระดับน้ำตาลและเกลือไม่สูงเกินกำหนด
4.น้ำมัน พิจารณาสัดส่วนของไขมันที่เหมาะสมและปริมาณวิตามินอีตามเกณฑ์กำหนด
5.ถั่วและผลิตภัณฑ์ถั่ว พิจารณาระดับไขมันและสัดส่วนที่เหมาะสมระดับน้ำตาลและเกลือไม่สูงเกินกำหนด
ตรา”อาหารรักษ์หัวใจ” ช่วยทำให้คนไทยเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อหัวใจได้ง่ายและสะดวก เพียงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มี ตราสัญลักษณ์”อาหารรักษ์หัวใจ” จะลดปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมใช้อาหารและตำรับอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพคนไทย

ด้วยความเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ หากเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

 6769
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์