“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

SHORT FILM CONTEST "CPR วิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero"

SHORT FILM CONTEST "CPR วิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero"SHORT FILM CONTEST "CPR วิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero"

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการและเข้าถึงการฝึกปฏิบัติหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ด้วยการทำ CPR  การใช้เครื่อง AED  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการช่วยชีวิตด้วยการ CPR  มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จึงดำริจัด โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “CPR วิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero ” ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปีการสถาปนามูลนิธิฯ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

• นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปีและคณะวิชา โดยส่งประกวดเป็นประเภททีม 3 -5 คน

• ส่งผลงานรอบแรกเป็นโครงเรื่องขยาย  (Treatment) ภายใต้แนวคิด    “ CPR วิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว  3 - 5 นาที โดยรวม Title, Intro และ End Credit  

• ผลงานที่เข้าประกวด ต้องมีขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  ปรากฏอยู่ในผลงานด้วย

• ผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นโครงเรื่อง/ผลงานใหม่ และไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เป็นผลงานของบุคคลอื่น หรือทำซ้ำดัดแปลง คัดลอกหรือเลียนแบบ

• ทีมที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ จะได้เข้าร่วม work shop กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น

• โครงเรื่อง (Treatment) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ จะได้รับเงินสนับสนุน 20,000 บาท เพื่อนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น

ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชนะเลิศ                         ทุนการศึกษา   50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ทุนการศึกษา   35,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        ทุนการศึกษา   20,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล              ทุนการศึกษา    10,000 บาท

ทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับผู้เข้ารอบ 7-10 ทีม ทีมละ 20,000 บาท

สแกน QR Code ดาวน์โหลดใบสมัครและกติกาการประกวดได้แล้ววันนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Face Book มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

นำส่งทางโครงเรื่อง(Treatment)  email :  thaiheart_fd@hotmail.com

 860
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์