“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๐

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๐

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๐

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๐

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๐
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ
วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (เป็นการส่วนพระองค์)


          ศาสตราจารย์นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานคนที่ ๑ นายวัลลภ เจียรวนนท์  รองประธานคนที่ ๒และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๐ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ฯ ชุดใหม่ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ฯ


 553
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์