“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2560 ศ.เกียรติคุณ นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์    ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

พลเอก นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ  คุณสนั่น อังอุบลกุล   คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล และกรรมการบริหาร

มูลนิธิฯ ณ ห้องสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ชั้น5 ตึกเฉลิมพระบารมี 50 ปี

 98
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์