“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการหลัก 3อ.ดีต่อใจ

โครงการหลัก 3อ.ดีต่อใจ

บริษัทซีพี-เมจิ จำกัด เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อแนวคิดสุขภาวะที่ดีในสถานที่ทำงาน Healthy Workplace ยินดีเข้าร่วมโครงการหลัก 3อ.ดีต่อใจกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ จัดให้มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด ในการนี้มูลนิธิฯได้เชิญ พญ.ปิยะนุช รักพาณิชย์ แห่งสถาบัน Perfect Heart รพ.ปิยะเวท และสวนสุขภาพอรุณสหคลีนิค เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจในหัวข้อ "กายดี อารมณ์ดี หัวใจดี" และจัดให้มีบริการตรวจดัชนีมวลกาย  วัดการทำงานของปอดและหัวใจ โดย สถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข
ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ชั้นที่30 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.61

 100
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์