“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการเด็กไทยหัวใจดี๊ดี ลั้ลลางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

โครงการเด็กไทยหัวใจดี๊ดี ลั้ลลางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานโครงการอาหารไทยหัวใจดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ เลขานุการโครงการฯ นำทีมวิทยากรจากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการเด็กไทยหัวใจดี๊ดี ในงาน "สนุกกระบวนการวิทย์ พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์" สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 
ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
โครงการเด็กไทยหัวใจดี๊ดี เป็นกิจกรรมรณรงค์ของโครงการอาหารไทยหัวใจดี ภายใต้แนวคิด "การป้องกันย่อมดีกว่าการเยียวยารักษา" เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมตะวันตก การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกตามหลักโภชนาการ และเต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ มีเกลือและน้ำตาลในปริมาณสูง ก่อให้เกิดโรคต่างๆอันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เยาวชน อายุระหว่าง10-20 ปี ผ่านกิจกรรม 5 ฐานการเรียนรู้เรื่องรับประทานอาหารอย่างไรให้ได้พลังงานพอเพียง ลดหวานมันเค็ม เรียนรู้การอ่านฉลากอาหาร เป็นแนวทางส่งเสริมความรู้และกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึง ความสำคัญของการรับประทานที่ดีต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดโรคร้ายเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิต เบาหวาน อ้วนลงพุง โรคหัวใจและหลอดเลือด


#โครงการอาหารไทยหัวใจดี
#โครงการเด็กไทยหัวใจดี๊ดี
#งานสื่อสารองค์กร

 120
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์