“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการฝึกอบรมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มหาดไทย

โครงการฝึกอบรมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มหาดไทย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มหาดไทย

คุณวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ คนที่ 2 เปิดเผยว่า มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต และมูลนิธิสอนช่วยชีวิต จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย 77 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21 มกราคม-31 พฤษภาคม 2562 จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนให้สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นโดยมีหลักสูตรในการฝึกอบรม คือ
1. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ( BLS-Basic Life Support For Citizen ) 
2. ปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต ( CPR - CardioPulmonary Resuscitation ) 
3. การช่วยเหลือในภาวะสำลักและทางเดินลมหายใจอุดกั้น (Choking) 
4. การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED - Automatic External Defibrillator )

Everyone Can Be A Hero
#Train The Trainer
#CPRThaiHeartFoundation
#โครงการฝึกอบรมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมหาดไทย
#งานสื่อสารองค์กร

 139
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์