“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • ขอเชิญคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • ขอเชิญคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 36 ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

 133
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์