“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๖

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๖ ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปี ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ทรงเสด็จเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อทรงรับการกราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจหลัก คือ การเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจ เพื่อการป้องกันรักษาโรคหัวใจให้แก่ประชาชน และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผ่านโครงการต่างๆที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และอาสาสมัคร ถวายงานสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปราศจากโรคภัย

 103
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์