“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

การประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562

การประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาแผนงานของโครงการต่างๆ และเชื่อมความประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิ

- โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้าง CPR เยาวชนจิตอาสา ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร CPR ให้กับนักเรียนในโรงเรียน โครงการ Partnership School

- โครงการอาหารไทย หัวใจดี จัดโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมการกินอาหารที่เหมาะสมให้กับครูที่ดูแลด้านอาหารและโภชนาการทั่วกรุงเทพฯ จำนวน 300 คน โดยครูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เลือกรับประทานอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

- โครงการ "กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ" จะการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 ร่วมกับสมาคมจัมพ์โร้ปไทย โดยกำหนดกฏ กติกาการแข่งขันตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬากระโดดเชือกไทยไปสู่ระดับนานาชาติ

- โครงการหลัก 3 อ.ดีต่อใจ โดย งานสื่อสารองค์กร ร่วมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ" กับ โครงการอาหารไทยหัวใจดี และ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผลิตวีดีทัศน์สารคดีภายใต้แนวคิด "หลัก 3 อ.ดีต่อใจ ปลอดภัยโรค" เรื่อง อวสาน NCD ว่าด้วยเรื่องอุบัติการณ์กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD ที่เปรียบเสมือนระเบิดเวลาของการตายก่อนวัยอันควร อันเป็นผลมาจากวิถีการใช้ชีวิต พฤติกรรมเสี่ยง ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย มีความเครียดสูง รับประทานอาหารหวานมันเค็มจัด ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นวิธีลดอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรค NCD


#งานสื่อสารองค์กร

 

 80
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์