“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

เก่ง ดี มีสุข – 3 หลักเพิ่ม EQ ให้หัวใจแข็งแรง

เก่ง ดี มีสุข – 3 หลักเพิ่ม EQ ให้หัวใจแข็งแรง

ใครๆ ก็รู้ว่า "อารมณ์ดี" แล้ว “มีความสุข”  ส่งผลให้สุขภาพร่างกายรวมทั้งสุขภาพหัวใจดีตามไปด้วย

แต่ถ้าเราอารมณ์ดีอยู่คนเดียว คนรอบข้างกลับต้องเดือดร้อนก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่  ดังนั้น "อารมณ์ดี" อย่างยั่งยืนต้องมาจาก "จิตใจที่ดี" ด้วย

"อารมณ์ดี" จาก "จิตใจที่ดี" พูดง่ายๆ ก็คือ "ความฉลาดทางอารมณ์" หรือที่เราเรียกกันบ่อยๆ ว่า EQ ซึ่งย่อมาจาก “Emotional Quotient” นั่นเอง ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับ EQ กล่าวถึงคุณสมบัติกว้างๆ ของคนที่มี EQ สูง ไว้ว่า...

1.  อดทนรอคอยได้ ไม่เป็นคนอารมณ์ร้อน วู่วาม โกรธง่าย ชอบตำหนิผู้อื่น (Perseverance)

2.  ความสามารถในการมองโลกด้านบวก (Optimism)

3.  ความรู้จักเข้าใจตนเอง (Self Awareness)

4.  ความเห็นใจผู้อื่น (Empathy)

5.  ความสามารถในการแก้ปัญหาและความคับข้องใจ (Problem Solving)

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งประเทศไทย แยกแยะความฉลาดทางอารมณ์ไว้อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายขึ้น คือแบ่งเป็น "ความเก่ง" "ความดี" และ "ความสุข"

“เก่ง” ...หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีความมุ่งมั่น ยอมรับปัญหา ตัดสินใจและแก้ปัญหา มีวินัยแต่ก็รู้จักยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม รู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และแสดงความเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์

“ดี” ...หมายถึง การควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเห็นใจผู้อื่น เข้าใจและยอมรับความแตกต่างผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ ความรับผิดชอบ การให้อภัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

 “สุข” ...หมายถึง ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขได้ มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต รู้จักมองโลกในแง่ดี รู้จักผ่อนคลาย และมีความสงบทางจิตใจ

...เมื่อเข้าใจแล้ว ก็ลองมาสำรวจและปรับปรุงตัวเองกันดีกว่า เพื่อให้ตัวเราเองและคนรอบข้างมีสุขภาพดีทั้งกายและใจไปด้วยกัน

 

แหล่งข้อมูล

http://www.npc-se.co.th/read/npc_read_detail.asp?read_id=152&cate_id=2

 260
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์