“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

หลัก 4ส.1ม. ช่วยลดความเครียดในที่ทำงาน

หลัก 4ส.1ม. ช่วยลดความเครียดในที่ทำงาน

จากการสำรวจประชากรวัยแรงงานทั่วโลกโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุได้ว่าวัยแรงงานถึงร้อยละ 8 มีปัญหาเรื่องความเครียดอย่างรุนแรงจากการทำงานจนกระทบทั้งสุขภาพกายและใจ

ถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกเครียดจากการทำงาน ลองมาดูแนวทางแก้ไขและป้องกันโดยกรมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ที่เสนอแนวคิด "4ส.1ม." ซึ่งประกอบด้วย "สมดุล" "สมาธิ" "สัตย์ซื่อ" "สื่อสาร" และ "เมตตา" 


ส.สมดุล คือหาความสมดุลในชีวิตกำหนดลำดับความสำคัญระหว่างงาน สุขภาพครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ โดยคำนึงถึงการดูแลสุขภาพกายและใจตนเองเป็นหลัก แล้วทำงานตามขอบเขตความรับผิดชอบให้ดีที่สุด เพราะถ้าป่วยแล้ว งานจะได้รับผลกระทบไปด้วยแน่นอน

ส.สมาธิ คือการจดจ่อ มุ่งเน้นงานตรงหน้าให้ประสบความสำเร็จไม่เสียสมาธิไปกับเรื่องอื่นๆในเวลางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิทัลที่มักจะมีเครื่องมือสื่อสารต่างๆเข้ามาก่อกวนสมาธิในระหว่างการทำงาน ทำให้ผลงานออกมาไม่ดีพอ

ส.สัตย์ซื่อ คือการมีจริยธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ในการทำงาน รู้หน้าที่ของตนเอง และพยายามทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด

ส.สื่อสาร คือการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ สุภาพ ไม่ก้าวร้าว ไม่ใช้อารมณ์ คำนึงถึงบุคคลที่สื่อสารด้วย นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญกว่าการพูดคือการฟัง ต้องเปิดใจรับฟังทุกความคิดเห็น ไม่ว่าจะแตกต่างจากเราหรือไม่ก็ตาม

ม.เมตตา คือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คำนึงถึงความแตกต่างและความเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นความเมตตาขั้นพื้นฐานที่หยิบยื่นให้คนอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องเสียอะไร


กรมสุขภาพจิตยังชี้ด้วยว่าแนวคิด "4ส.1ม." นี้ นอกจากจะช่วยลดความเครียดได้แล้ว ยังช่วยสร้างความสุขให้กับตนเองและเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานได้ไม่ยาก

 

แหล่งข้อมูล : 

http://rajanukul.go.th/new/index.php?mode=maincontent&group=225&id=453&date_start=&date_end=


http://www.thaihealth.or.th/Content/4349-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html

 

 76
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์