“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

อารมณ์และจิตใจ กับ สีต่างๆ

อารมณ์และจิตใจ กับ สีต่างๆ

 

         สีที่แตกต่างกันก็มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่ต่างกัน บางสีแสดงถึงความอ่อนโยน บางสีแสดงถึงความหนักแน่น และแต่ละสีก็มีแง่บวกและแง่ลบให้คุณทำความรู้จักกับมันมากขึ้น หากได้เลือกมอง เลือกทดลองใช้ให้เหมาะสมกับอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ก็อาจจะมีส่วนในการผ่อนคลายความเครียดและการจัดการทางอารมณ์ที่ดีขึ้นได้ หรืออีกทางหนึ่งสามารถนำมาใช้ในการศึกษาลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลรอบตัว โดยการสังเกตสีที่ชอบหรือสนใจเป็นพิเศษ ทำให้เข้าใจนิสัยเชิงลึกและวางแผนการปรับตัวเข้าหากัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อย่างดีเยี่ยม

 

สีแดง เป็นสีร้อน ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหว การกระตุ้นกิจกรรมและความตั้งใจ นำไปสู่ชีวิตใหม่และการเริ่มต้นใหม่ เหมาะกับการกระตุ้นเพื่อทำสิ่งใหม่ๆ การริเริ่มสร้างสรรค์และความเต็มใจที่จะแสดงออก ถือว่าสีแดงเป็นสีที่ให้พลังในการบุกเบิก ถือเป็นพลังสีแห่งความอบอุ่นและความตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน

 

สีส้ม เป็นสีที่สะท้อนให้เห็นความกระตือรือร้น ความเบิกบานแจ่มใสโดยธรรมชาติ สีส้มทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ร่าเริงแจ่มใส เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าหาญ มองโลกในแง่ดี ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 

สีเหลือง เป็นสีที่สว่างที่สุดในบรรดาสีร้อน ถือเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์หรือแสงสว่าง ทำให้คนเกิดความหวัง แรงบันดาลใจ ทำให้เกิดความเบิกบานร่าเริงและความสุข สีเหลืองช่วยให้คนใจกว้าง ทำให้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สีเหลืองทำให้เกิดความรู้และสติปัญญาอันเฉลียวฉลาด ในอันที่จะเข้าใจและแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้ รวมถึงทำให้เป็นคนมีเหตุผลด้วย

 

สีเขียว พลังจากสีเขียวจะสะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งปัน การปรับตัวเข้าหากัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความร่วมมือร่วมใจกัน เป็นสีที่ทำให้อารมณ์สงบ ทำให้ตัดสินเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างสุขุม รอบคอบ และยุติธรรม ช่วยให้เกิดความคิดในเรื่องของความมั่นคงและการป้องกัน สร้างภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการตัดสินใจ ทำให้เกิดอิสรภาพ ความเป็นหนึ่งเดียว และความเท่าเทียมกัน

 

สีเขียวอมฟ้า เป็นสีที่ทำให้ร่างกายเกิดความรู้สึกตื่นตัวและรู้ตัวอยู่ตลอด แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างชัดเจน ทำให้เป็นคนใจกว้าง เปิดใจรับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต มีจิตใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆ

 

สีฟ้า เป็นสีเย็น สื่อถึงความสงบ ความเลื่อมใสศรัทธา ทำให้เกิดความรุ้สึกเสียสละและความไว้วางใจ สีฟ้าเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ความสวยงาม และปฏิภาณไหวพริบ เป็นสีที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สงบ ทำให้จิตใจเยือกเย็น คนที่ชอบสีฟ้า จะมีลักษณะเข้มแข็งและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้คนรอบข้างชื่นชมและยอมรับในตัวคุณ

 

สีม่วง เป็นสีที่เกิดจากการผสมกันระหว่างสีฟ้ากับสีแดง สะท้อนให้เห็นถึงศักดิ์ศรี ความเป็นผู้ดีและการนับถือตนเอง พลังในการรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเป็นหนึ่งเดียว กำหนดจุดหมายปลายทางให้กับชีวิตได้ พลังของสีได้ถูกส่งผ่านออกมาทางวิสัยทัศน์ ผ่านความสามารถในเชิงศิลปะ ความอดทน อดกลั้น ความละเอียดรอบคอบ ความอ่อนน้อมถ่อมตน

 

สีแดงม่วง  แสดงถึงความความเสียสละ รู้จักเคารพยำเกรง กตัญญูกตเวที และความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองอย่างสูง มีคุณสมบัติในการบริหารหรือการปกครอง มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นคนสุภาพ เอาใจใส่ดูแล และปกป้องผู้อื่น จึงทำให้คนที่อยู่รอบข้างเกิดความรู้สึกอบอุ่น การแสดงออกในขั้นสูงสุดของคนที่ชอบสีแดงม่วงคือ การเป็นคนที่มีความรักโดยปราศจากเงื่อนไข

ตัวอย่างการเลือกใช้สีช่วยระหว่างการทำงาน เช่น เมื่อมีโครงการใหม่เกิดขึ้นในที่ทำงาน อาจใช้การนำเสนอที่มีสีแดงเป็นหลัก เป็นตัวกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานเกิดความตื่นเต้น หรือเมื่อเวลาที่ต้องการจัดการอารมณ์ของตนเองขณะโกรธ ไม่พอใจ อาจเดินออกมาบริเวณสวนสีเขียวเพื่อทำให้อารมณ์สงบ ทำให้ตัดสินเรื่องราวต่างๆดี เป็นต้น

        

เอกสารอ้างอิง

แก้วจันทร์ทิพย์ ไชยสุริยะ (2558) สีบำบัดโรค สีสันเสริมสร้างคุณภาพชีวิต, เดลฟี สำนักพิมพ์:กรุงเทพฯ

 2742
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์