“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ทำนายทายทัก ความสัมพันธ์ของจิตใจกับโรคหัวใจ

ทำนายทายทัก ความสัมพันธ์ของจิตใจกับโรคหัวใจ

 

         จากการได้อ่านบทความของจิตแพทย์ผู้หนึ่งที่เคยเขียนไว้ จึงขอหยิบเรื่องราวมาสรุปและนำเสนอให้เข้าใจถึงความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง ระหว่างจิตใจกับการเกิดโรคหัวใจ เพราะเชื่อกันว่าพื้นฐานด้านจิตใจ ลักษณะนิสัยส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแตกต่างกันไป ดังนี้

- โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรืออุดตัน จะพบมากในคนที่มีบุคลิกก้าวร้าว ย้ำทำละเอียดละออ ขาดความอดทน อารณ์ไม่แน่นอน และโกรธง่าย ชอบสร้างความเครียดให้กับตนเองอยู่บ่อยๆ

- โรคความดันโลหิตสูง มักจะเกิดกับคนที่ชอบแสดงอารมณ์ออกมาอย่างรุนแรง หรือที่เรียกว่าการระเบิดทางอารมณ์ โดยที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ จะมีอารมณ์ที่มากกว่าการโกรธทั่วไป เช่น กรีดร้อง คนกลุ่มนี้จะมีอาการโมโหร้ายกว่าคนปกติ

- โรคหัวใจล้มเหลว เกิดขึ้นได้กับคนที่ได้รับความกดดันจากสภาพภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม สังคม ครอบครัว การทำงานจนเกิดเป็นความเครียด หรือมีปมขัดแย้งในจิตใจอันเนื่องมาจากปัญหาในอดีต ซึ่งทำให้เกิดความทุกข์ คุกรุ่นอยู่ภายในใจ เกิดเป็นความเครียดสะสมไว้เป็นเวลานาน

- โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดกับคนที่ต้องเผชิญเรื่องที่น่าตื่นเต้น ตกใจ น่ากลัว หรือปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นได้ชัดในกรณีที่เราตกใจก็จะรู้สึกใจสั่น หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ

         อย่างไรก็ตาม ความเกี่ยวข้องระหว่างพื้นฐานทางด้านจิตใจกับการเกิดโรคหัวใจที่กล่าวมานั้น เป็นสิ่งที่ได้มาจากการสังเกตและการสันนิษฐานจากทางจิตแพทย์ ซึ่งการก่อให้เกิดเป็นโรคหัวใจนั้นมีมาจากหลายสาเหตุ  สาเหตุทางอารมณ์และจิตใจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลจัดการอารมณ์ให้ดีขึ้น พยายามระงับความโกรธให้ได้ บรรเทาอาการเครียด และฝึกยิ้ม หัวเราะให้เป็น หาความสุขให้ตนเองบ่อยๆ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้แน่นอน

        

เอกสารอ้างอิง

คณะแพทย์โรงพยาบาลรามคำแหง (2552) ดูแลหัวใจ ด้วยใจ, ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลรามคำแหง:กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 744
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์