“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ความไม่ปลอดภัยในอาหารจากงานเลี้ยง

ความไม่ปลอดภัยในอาหารจากงานเลี้ยง

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงส่วนใหญ่นั้น ถูกเตรียมมาจากร้านค้า หน่วยบริการเคเทอร์ริ่ง ร้านค้าต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะปรุงประกอบไม่ถูกสุขอนามัย มีการเตรียมล่วงหน้าและการขนส่งที่มีระยะเวลา ทำให้มีการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆได้ ข้อควรปฎิบัติที่จะทำให้อาหารในงานเลี้ยงปลอดภัยมากขึ้น ได้แก่

  • สำหรับงานเลี้ยงที่มีระยะเวลานาน อาหารที่รับประทานร้อนอาจจะมีอุณหภูมิเย็นลง ทำให้อาจมีเชื้อก่อโรคบางชนิดเจริญเติบโตได้ หากรับประทานเข้าไปอาจเกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ โดยจะพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำและมีอาการปวดเมื่อยตามตัว อาการเหล่านี้จะแสดงออกมาภายใน 1 ชั่วโมงถึง 8 วัน หลังจากรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป โดยมีอาการหนักเบาตามปริมาณที่รับประทาน 

วิธีการป้องกัน ควรเลือกใช้บริการร้านอาหารที่สามารถมั่นใจเรื่องความสะอาดได้ หรือหากปรุงประกอบเอง ผู้ปรุงควรระมัดระวังเรื่องความสะอาดเช่นล้างมือให้สะอาด รวบผมให้เรียบร้อยก่อนปรุงประกอบ ไม่ใช้อุปกรณ์ครัวปะปนกันระหว่างของดิบและอาหารที่พร้อมรับประทาน จัดเตรียมในบริเวณที่เหมาะสมไม่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ และอาหารที่ปรุงสุกแล้วควรอุ่นให้ร้อนที่ 75 องศาเซลเซียสตลอดเวลา เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆ

 

  • การใช้ภาชนะรับประทานอาหารร่วมกัน เสี่ยงแพร่เชื้อโรคได้ งานจัดเลี้ยงที่มีผู้ร่วมงานจำนวนมากอาจมีเหตุจำเป็นต้องใช้ภาชนะรับประทานอาหารและอุปกรณ์รับประทานอาหารอย่างช้อน ส้อมหรือแก้วน้ำด้วยกัน ซึ่งอาจะกลายเป็นช่องทางแพร่กระจายโรคติดต่ออย่างโรคไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ โรคมือ เท้า ปาก โรคเริมที่ปากหรือโรคไวรัสตับอักเสบบางชนิดได้

วิธีการป้องกัน  ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอ การหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะและอุปกรณ์ดังกล่าวร่วมกันเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด และควรใช้ช้อนกลางในการตักอาหารอยู่เสมอเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อผ่านทางน้ำลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเลี้ยงปลายปีที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง หลายคนอาจมีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำลงทำให้เชื้อโรคต่างๆสามารถแพร่เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น

 

ทราบเช่นนี้แล้ว หวังว่าทุกคนจะระมัดระวังและคำนึงถึงอันตรายต่างๆที่แฝงอยู่ในอาหารและเครื่องดื่ม และนำแนวทางแนะนำดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อป้องกันไม่ให้งานเลี้ยงที่แสนสุขที่ได้ใช้เวลาเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษต่างๆร่วมกับผู้อื่นกลายเป็นความทรงจำติดลบฝังใจ

 

เอกสารอ้างอิง

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค. (2557) โรคอาหารเป็นพิษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.riskcomthai.org/th/knowledge-disease/infection/food-and-water-detail.php%20?id=25959&pcid=423&pcpage=8. (วันที่ค้นข้อมูล : 14 ธันวาคม 2560).

 

 341
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์