“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๖

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๖

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๖

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ

โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานคนที่ ๑ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก

ในการนี้ ทรงแตะพระหัตถ์บนจอมินิเตอร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ" ใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ โครงการอาหารไทยหัวใจดี ตรา"อาหารรักษ์หัวใจ" ช่วยทำให้คนไทยเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อหัวใจได้ง่ายและสะดวก เพียงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มี ตราสัญลักษณ์"อาหารรักษ์หัวใจ" จะลดปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 508
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์