“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

หัวใจเยียวยา ฟื้นฟูร่างกายด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

หัวใจเยียวยา ฟื้นฟูร่างกายด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมหัวใจเยียวยา ฟื้นฟูร่างกายด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มิติด้านสุขภาพที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบัน เน้นการเสริมสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมแซม อันที่จริงแล้วการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมานับพันๆปี เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันที่เน้นการรักษาเฉพาะทาง ที่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ สุขภาพแบบองค์รวม หรือ Holistic Health จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

สุขภาพองค์รวม เป็นปรัชญาเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี เน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างผสมกลมกลืน ระหว่างชีวิต สังคม ธรรมชาติ จิตวิญญาณ และจิตปัญญา เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิต

สุขภาพองค์รวม คือการให้คุณค่าต่อวิถีการดำรงชีวิต และพยายามเยียวยาสุขภาพตนเองให้มีสุขภาวะที่สมดุลและสมบูรณ์ ในทุกๆด้าน กินอยู่หลับนอน การผ่อนคลายความเครียด การเยียวยาทางจิตใจและการทำสมาธิ การหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย การแบ่งปันความรัก และความเป็นกัลยาณมิตร พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาปัญญา

สุขภาพองค์รวม คือศักยภาพของเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ที่สามารถเรียนรู้เติบโต และบรรลุถึงอิสรภาพ ก้าวพ้นความยึดมั่นถือมั่น เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติทั้งร่างกายและจิตใจ

#HolisticHealth

#NewYearResolution

 2304
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์