“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๔

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Confereance ณ วังสระปทุม

ศาสตราจารย์นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานฯ คนที่ ๑ กราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการบริหารผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ตลอดจนกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ และกราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ตามระเบียบวาระ ยังความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น เป็นมงคลยิ่งและเกียรติสูงสุดแก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ 772
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์