“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่มปตท. จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท.ได้เรียนรู้หลักการการทำ CPRและการใช้เครือง AED โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุณาเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับทีมวิทยากรของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โถงชั้น 23 อาคาร 1 ปตท.สำนักงานใหญ่

#โครงการหลัก3ดีต่อใจ
#งานสื่อสารองค์กร

 154
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์