“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

"รู้เท่าทันการใช้ Social Media เพื่อการสื่อสารสุขภาพ"

"รู้เท่าทันการใช้ Social Media เพื่อการสื่อสารสุขภาพ"

นายแพทย์ ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "รู้เท่าทันการใช้ Social Media เพื่อการสื่อสารสุขภาพ" โดยสมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย เพื่อให้การสื่อสารกับสังคมต่อประเด็นปัญหาอุบัติการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือกลุ่มโรค NCDs เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที 7-8 สิงหาคม 2562 ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

 121
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์