“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล มอบเงินบริจาค 250,000 บาท

ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล มอบเงินบริจาค 250,000 บาท

คุณอรัญญา ลือประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร พร้อมด้วย คุณอังคณา แซ่เตีย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิหัวใจแแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคุณรัชนีกร รวยรื่น ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทบรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

 644
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์