“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

วิเคราะห์ขั้นความโกรธ ก่อนจะปรับความเข้าใจ

วิเคราะห์ขั้นความโกรธ ก่อนจะปรับความเข้าใจ

 

        จะมีใครบนโลกนี้ไม่เคยมีอารมณ์โกรธบ้าง? เชื่อว่าคงจะไม่มีแน่นอน แต่ระดับความรุนแรงของความโกรธที่แสดงออกมาจะมากน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถในความควบคุมอารมณ์ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดี เรามาลองดูกันว่าแต่ละระดับขั้นของความโกรธนั้นมีลักษณะการแสดงออกเฉพาะอย่างไร เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งที่เราโดนคนอื่นโกรธ เราจะได้ทราบว่าเราถูกโกรธมากน้อยแค่ไหน และเมื่อใดที่เราควรเข้าหาเพื่อปรับความเข้าใจกับฝ่ายตรงข้าม เพราะการปรับความเข้าใจขณะโกรธนั้นต้องอาศัยช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม เพื่อทำให้โทสะลดลง ไม่ใช่เพิ่มขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเมื่ออารณ์โกรธยังอยู่ในขั้นวิกฤต

 

ตารางแสดงระดับขั้นความโกรธ อาการและพฤติกรรมแสดง

        เมื่อสังเกตได้แล้ว วิเคราะห์ระยะความโกรธของตนเองหรือผู้อื่นว่าผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาได้แล้ว ลองทำใจให้ปล่อยวาง สบายๆ แล้วหาโอกาสปรับความเข้าใจกับฝ่ายตรงข้าม พูดคุยกันด้วยเหตุผล ประนีประนอม ค่อยพูดค่อยจากัน ก็จะทำให้สามารถจัดการปัญหาไปได้และสร้างความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย

 

เอกสารอ้างอิง

วาทินี สุขมาก (2556) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม

 

 1628
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์