“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

สุขภาพที่ดีของคนรอบข้าง เริ่มได้จากตัวเรา

สุขภาพที่ดีของคนรอบข้าง เริ่มได้จากตัวเรา

 

         ผู้คนส่วนมากมักรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวหรือเพื่อนอยู่เสมอ การเลือกรับประทานอาหารชนิดต่างๆจึงมักได้รับอิทธิพลมาจากบุคคลรอบข้างด้วย การตัดสินใจเมื่อต้องเลือกรับประทานอาหารคนเดียวกับรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นจึงมีความแตกต่างกัน ผู้ที่รับประทานอาหารคนเดียวมักเลือกรับประทานอาหารง่ายๆอย่างอาหารพร้อมบริโภคหรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีพลังงานและปริมาณโซเดียมสูง ส่วนผู้ที่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นมักเลือกรับประทานอาหารที่คนส่วนใหญ่เลือกรับประทาน          

         ชนิดและปริมาณอาหารที่ผู้ร่วมมื้ออาหารเลือกรับประทานมีผลต่อการตัดสินใจรับประทานอาหารของเราโดยที่ไม่รู้ตัว การศึกษาของ Lenny R. Vartanian และคณะถึงเรื่องของบรรทัดฐานสังคมต่อการรับประทานอาหารที่เหมาะสมในกลุ่มประชากรเพศหญิงได้แสดงผลการทดลองว่า หากผู้เข้าร่วมการศึกษารับรู้ว่าผู้เข้าร่วมการทดลองกลุ่มก่อนหน้ารับประทานอาหารในปริมาณมากก็จะเลือกรับประทานอาหารในปริมาณมากตามและคิดเห็นว่าเป็นปริมาณอาหารที่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มที่รับรู้ว่าผู้เข้าร่วมการทดลองกลุ่มก่อนหน้ารับประทานในปริมาณน้อยก็จะเลือกรับประทานน้อยและคิดเห็นว่าการรับประทานในปริมาณที่น้อยเป็นปริมาณที่เหมาะสม

         การศึกษาคล้ายคลึงกันของ Sosja Prinsen และคณะ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกชนิดอาหารที่จะรับประทานของผู้เข้าร่วมการทดลอง แสดงผลการศึกษาว่า หากผู้เข้าร่วมการทดลองพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองคนก่อนหน้าเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดลองก็จะเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพตามมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองที่พบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองคนก่อนหน้าเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมด้านโภชนาการ

        ผลการศึกษาจากทั้งสองการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าการเลือกรับประทานอาหารจากคนรอบข้างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารทั้งด้านชนิดและปริมาณ เราสามารถเป็นได้ทั้งผู้ที่มีอิทธิพลและผู้ที่รับอิทธิพลในการเลือกรับประทานอาหารของผู้อื่น ฉะนั้นหากเราสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมทั้งปริมาณและชนิดของอาหาร ก็จะสามารถโน้มน้าวให้คนรอบข้างมีการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยได้

 

 

สุขภาพที่ดีของคนรอบข้างที่เราห่วงใยสามารถเริ่มได้จากตัวเราเอง

 

เอกสารอ้างอิง

Sosja Prinsen, Denise T.D. de Ridder, Emely de Vet, Eating by example. Effects of environmental cues on dietary decisions, In Appetite, Volume 70, 2013, Pages 1-5, ISSN 0195-6663.

Vartanian LR, Sokol N, Herman CP, Polivy J (2013) Social Models Provide a Norm of Appropriate Food Intake for Young Women. PLoS ONE 8(11): e79268.

 369
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์