การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12

วันที่ 09 ตุลาคม 2561 - 12 ตุลาคม 2561

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (NAT) ได้จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2561 นี้ สมาคมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ จัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 ว่าด้วยเรื่อง “โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานสุขภาวะที่ดี  Early life nutrition for good health”

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ขอเชิญนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประกวด

นอกจากสาระสำคัญทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ และนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี่ทางด้านโภชนาการโดยบริษัทผลิตอาหารและเวชภัณฑ์ องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมออกนิทรรศการด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php

SPONSORS