มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Thai Heart Foundation

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  :: Thai Heart Foundation

กิจกรรมหลักของมูลนิธิหัวใจ

 กระโดดเชือก

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR )
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เจ้าของโครงการ 
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ระยะเวลา  
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

หลักการและเหตุผล
 การเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนเกิดได้บ่อยด้วยสาเหตุต่างๆ เช่นโรคหัวใจ การแพ้ยา การแพ้พิษ แมลงกัดต่อย ถูกไฟฟ้าดูด สำลักควันไฟ หรือจมน้ำ ผู้ป่วยเหล่านี้จะหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ซึ่งถ้าปล่อยไว้นานเกิน ๔ นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ฉะนั้นปฏิบัติการช่วยชีวิตที่กระทำอย่างทันที และถูกต้อง จะช่วยให้สมอง ไม่ขาดเลือด และสามารถกลับมาฟื้นเป็นปกติได้ 

เนื่องจากอุบัติการณ์เหล่านี้ มักเกิดนอกโรงพยาบาล เช่นที่บ้าน หรือที่ทำงาน ฉะนั้นการช่วยชีวิตอย่างทันท่วงทีนั้น จึงต้องเป็นการช่วยจากญาติมิตร คนใกล้ชิด หรือผู้ร่วมงาน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องสามารถทำการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ปี ๒๕๕๐ นี้ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้   มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ร่วมมือกับ  คณะอนุกรรมการโครงการมาตรฐานการช่วยชีวิต ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดให้มี “ โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วไป และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจำนวน ๘,๐๐๐ คน  ให้สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วย และผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงที และปลอดภัย เป็นการนำร่อง และจะขยายผลต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นสิ่งดีงามที่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง-ประเทศไทยฯ เล็งเห็นว่าการช่วยชีวิตคนนั้นเป็นบุญกุศลอย่างสูงสุด หากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปช่วยชีวิตคนเพียง  ๑-๒  คน ก็ถือได้ว่าเป็นการถวายพระราชกุศลอย่างล้ำเลิศทั้งเป็นความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจของทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตกับบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
 ฝึกอบรมประชาชนทั่วไป จำนวน ๘,๐๐๐  คนโดยให้มีความรู้ความสามารถดังนี้
๑. สามารถฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกับหุ่นได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
๒. ฝึกสอนขั้นตอนและวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ตามมาตรฐานสากล

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
๑. กระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักรู้และเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
๒. ร่วมใจสร้างกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
 ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และบุคลากรทางการแพทย์

การฝึกอบรม
เป็นลักษณะการฝึกอบรมเป็นแบบหมู่คณะ ซึ่งการอบรมแบบหมู่คณะจะเหมาะสำหรับหน่วยงาน (โรงเรียน  โรงพยาบาล และบริษัท ) ที่ต้องการฝึกอบรมบุคลากรตั้งแต่ ๖๐ คน (อบรมได้รอบละ ๒๐-๓๐ คน)

ลักษณะการฝึกอบรม     
การบรรยาย และฝึกอบรมโดยฉายวีซีดี สาธิตขั้นตอนและวิธีการทำการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการฝึกอบรมตามหลักสูตร American Heart Association (CPR anytime anywhere) ควบคู่กับฝึกหัดกับหุ่นโดยผู้ที่เข้ารับการฝึก ๑ คน ต่อ หุ่น ๑ ตัว สามารถใช้ฝึกอบรม ได้ ๕-๖ รอบ/วัน (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒๐-๓๐ ท่าน/รอบ) ทางโครงการจะจัด แพทย์และพยาบาลไปร่วมแนะนำฝึก

ระยะเวลา           
๑ ชั่วโมง/ รอบ

สถานที่  
ตามสถานที่ ที่กำหนด

จำนวนผู้รับการฝึกอบรม     
ตั้งแต่ ๖๐ คนขึ้นไป

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับ 
 ๑. คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป
 ๒. ประกาศนียบัตร