มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Thai Heart Foundation

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  :: Thai Heart Foundation

กิจกรรมหลักของมูลนิธิหัวใจ

 กระโดดเชือก

งานนิทรรศการ "สัปดาห์รักษ์หัวใจไทย"ในงานนิทรรศการ มีรายการให้ความรู้แก่ประชาชนในหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงภาพโปสเตอร์ การแนะนำอาหารรักษ์หัวใจ และการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ให้คำแนะนำ (สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หากพบความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ ก็ได้รับการแนะนำให้ไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อการตรวจรักษาที่ถูกต้องต่อไป) นอกจากนั้น ยังมีการแจกจ่ายแผ่นพับและหนังสือให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจ แก่ประชาชนที่มาในงานด้วย กิจกรรมนี้จัดมาแล้ว 20 ครั้ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ธันวาคม 2526
ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ โดยฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี  เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ? 11 เมษายน 2527
ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 ? 7 มีนาคม 2530
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 ? 22 มกราคม 2532
ณ ศูนย์การค้าตันตราภัณฑ์ เชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์อาวุธ ศรีสุกรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 ? 13 พฤษภาคม 2532
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว  โดยฯพณฯ นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 ? 17 มิถุนายน 2533
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16 ? 20 มกราคม 2534
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว  โดยฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 11 ? 17 ธันวาคม 2535
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยฯพณฯ พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 17 ? 21 มีนาคม 2538
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว  โดยฯพณฯ พลอากาศเอกสิทธ เศวตศิลา องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 6 ? 10 มิถุนายน 2539
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยฯพณฯ พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา องคมนตรี องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 12 ? 17 กันยายน 2540
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว  โดยฯพณฯ พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 ? 21 กันยายน 2541
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว  โดยฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 16 ? 21 กันยายน 2542
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว  โดยนายแพทย์กมล สินธวานนท์ รองประธานคนที่ 1 มูลนิธิหัวใจฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12 ? 17 กันยายน 2543
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 ? 17 กันยายน 2544
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  โดยฯพณฯ พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ

ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่17 ? 21 กันยายน 2545
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า โดยฯพณฯ พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 16 ? 21 กันยายน 2546
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซา โดยฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 14 ? 19 กันยายน 2547
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซา โดยฯพณฯ พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13 ?18 กันยายน 2548
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 12 ? 17 กันยายน 2549
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า   โดยฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ