ภาพผู้บริจาค

บริจาค

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญท่านบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ดังนี้

  • บริจาคด้วยตนเองที่
    สำนักงาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • หากเป็นเช็ค
    สั่งจ่าย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย (กรณีสมทบทุนมูลนิธิ)
    สั่งจ่าย โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ - มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย (กรณีสมทบทุนโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ)
  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  • บริจาคผ่าน TMB Foundation  https://www.tmbfoundation.or.th/th/ProjectInfos/index/00012

หมายเหตุ

*หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน ขอความกรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาให้มูลนิธิฯ ตามที่อยู่ หรือส่งแฟกซ์ มาที่ 02-716-5813 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้

**ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

SPONSORS