ข่าวและกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560 โครงการอาหารไทย หัวใจดี ร่วมประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัว”  เพื่อหาสมาชิกใหม่

เมื่อวันที่  9-10 สิงหาคม  2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย  ประเภทกีฬากระโดดเชือก  

 เมื่อวันที่  7-8 สิงหาคม  2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดลำพูน  ประเภทกีฬากระโดดเชือก

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก  ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม  2560 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดสระแก้ว  ประเภทกีฬากระโดดเชือก

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม  2560 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดอุทัยธานี 

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 จัดโครงการอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ

วันที่ 15-16 มิถุนายน  2560 จัดโครงการอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ

วันที่ 24-25 พฤษภาคม  2560 จัดโครงการอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ

วันที่ 29-30 มีนาคม 2560 จัดโครงการอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโครงการอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ

SPONSORS