ปรับเป็นสีปกติ

ข่าวและกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560  มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ได้จัดกิจกรรมโครงการหัวใจสัญจร

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560 โครงการอาหารไทย หัวใจดี ร่วมประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัว”  เพื่อหาสมาชิกใหม่

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคกรุงเทพ และปริมณฑล

เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคใต้

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  คุณเจริญ อัสสวิโรจน์เรือง มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท

เมื่อวันที่  18-19 สิงหาคม  2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก  ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง

เมื่อวันที่  9-10 สิงหาคม  2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย  ประเภทกีฬากระโดดเชือก  

 เมื่อวันที่  7-8 สิงหาคม  2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดลำพูน  ประเภทกีฬากระโดดเชือก

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก  ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

SPONSORS