x

มอบหุ่นคุณสมชาย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บมจ.ไทยเบฟเรจ มอบหุ่นคุณสมชาย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบหุ่นคุณสมชายจำนวน 20 ชุด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความเป็นกาชาด และมีคุณภาพในระดับสากล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4

บทความยอดนิยม

SPONSORS