x

โครงการอาหารไทยหัวใจดี ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ASEAN Federation Congress of Cardiology 2018

แพทย์หญิงคุณสวรรยา เดชอุดม กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโครงการอาหารไทยหัวใจดี Thai Food Good Heart และโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ Jump Rope for Heart โครงการบริการสาธารณะด้านการป้องกันอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด ภายใต้การอำนวยการของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงความก้าวหน้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 23 ASEAN Federation Congress of Cardiology หรือ AFCC 2018 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โครงการอาหารไทยหัวใจดี Thai Food Good Heart เป็นโครงการที่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ให้กับ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านเกณฑ์ โดยเน้นลดหวาน มัน เค็มและมี ใยอาหารสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของหลายหน่วยงานในการลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สาเหตุการตาย 1 ใน 3 ลำดับแรกของคนไทย

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาตติดตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ" มีอยู่ 5 กลุ่ม คือ 
1.ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ พิจารณาใยอาหารและปริมาณเกลือและไขมันไม่สูงเกินกำหนด
2.อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ พิจารณาปริมาณไขมัน สัดส่วนชนิดของไขมัน และเกลือไม่มากเกินไป
3.นมและผลิตภัณฑ์นม พิจารณาระดับไขมันและสัดส่วนของไขมันที่เหมาะสมระดับน้ำตาลและเกลือไม่สูงเกินกำหนด
4.น้ำมัน พิจารณาสัดส่วนของไขมันที่เหมาะสมและปริมาณวิตามินอีตามเกณฑ์กำหนด
5.ถั่วและผลิตภัณฑ์ถั่ว พิจารณาระดับไขมันและสัดส่วนที่เหมาะสมระดับน้ำตาลและเกลือไม่สูงเกินกำหนด

ตรา”อาหารรักษ์หัวใจ” ช่วยทำให้คนไทยเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อหัวใจได้ง่ายและสะดวก เพียงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มี ตราสัญลักษณ์”อาหารรักษ์หัวใจ” จะลดปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมใช้อาหารและตำรับอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพคนไทย

ด้วยความเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ หากเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

 

 

 

#AFCC2018

#งานสื่อสารองค์กร

บทความยอดนิยม

SPONSORS