x

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ(จำกัด)มหาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ(จำกัด)มหาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมีเพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก" ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ และสถาบันโรคทรวงอกร่วมสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ การสนทนาปัญหาสุขภาพ การบริการให้คำปรึกษาการเลือกรับประทานอาหารและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนให้ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดจากการเป็นโรคหัวใจ
ในการนี้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย คุณเดชา ตุลานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ

 

 

บทความยอดนิยม

SPONSORS