x

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560  มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ได้จัดกิจกรรมโครงการหัวใจสัญจร

 

     มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการหัวใจสัญจร โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ ได้รับการตรวจรักษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รักษาและวินิจฉัยตรวจโรคหัวใจ และให้แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือก ได้รับความรู้และเสริมทักษะในการตรวจรักษาวินิจฉัย ผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดต่างๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาทางด้านโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาคัดเลือกจากโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์การแพทย์

กิจกรรมโครงการหัวใจสัญจร ปี 2560 ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ในการจัดสถานที่และบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยจำนวน 96 รายเพื่อรับการตรวจรักษา

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำอายุรแพทย์ กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 8 ท่าน ให้การตรวจรักษาและให้คำแนะนำ ดังนี้

1.ศ.เกียรติคุณ นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์      ศัลยแพทย์/รองประธานมูลนิธิฯ คนที 1

2.ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์      อายุรแพทย์/เลขาธิการมูลนิธิฯ

3.นพ.จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์      อายุรแพทย์/สถาบันโรคทรวงอก

4.นพ.วิทยา ไชยธีระพันธ์      อายุรแพทย์/โรงพยาบาลศิริราช

5.พญ.พรรธิป ภัทรกุลวิวัฒน์      กุมารแพทย์/สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

6.พ.ต.นพ.ธิปกร ผังเมืองดี      อายุรแพทย์/รพ.อนันทมหิดล จ.ลพบุรี

7.นต.นพ.นัฐพร นาคนก      กุมารแพทย์/รพ.อนันทมหิดล จ.ลพบุรี

8.พญ.ศนิศรา จันทรจำนง      อายุรแพทย์/โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 

   

 

บทความยอดนิยม

SPONSORS