x

 เมื่อวันที่  7-8 สิงหาคม  2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดลำพูน  ประเภทกีฬากระโดดเชือก

 เมื่อวันที่  7-8 สิงหาคม  2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดลำพูน  ประเภทกีฬากระโดดเชือก  โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน และการตัดสิน  ณ   อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน   จังหวัดลำพูน

บทความยอดนิยม

SPONSORS